REGULAMIN UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „MAXIMUS”


Regulamin UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO MAXIMUS ul. Tuchowska 113 30-698 Kraków. 

Prawa i obowiązki uczestników zajęć, oraz ich rodziców/opiekunów od dnia 1 lutego 2022r.

§1 ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady UKS MAXIMUS, oraz prawa i      obowiązki jego członków uczestników oraz ich rodziców/opiekunów.
 2. Każdy członek uczestnik może zostać zawodnikiem pod warunkiem, że pozytywnie przeszedł rekrutacje.
 3. Osobami odpowiedzialnymi za obiektywną ocenę potencjału uczestnika, są trenerzy pracujący w UKS MAXIMUS. Decydujący głos należy do trenera.
 4. Każdy zawodnik, który zostanie powołany na zawody lub turniej jako reprezentant UKS MAXIMUS, zobowiązuje się być obecnym na zawodach i godnie go reprezentować na zawodach sportowych jak i poza nim.
 5. Członkowie zawodnicy UKS MAXIMUS mają bezwzględny zakaz spożywania: papierosów, alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek i dbają o zdrowy i higieniczny tryb życia. Obowiązkiem każdego zawodnika UKS MAXIMUS ( uczącego się) jest dbanie o jak najlepsze wyniki w szkole. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 6. Trener ma prawo przenieść zawodnika do innej grupy. Trener ma prawo zrezygnować z zawodnika w każdym momencie sezonu ze względów dyscyplinarnych.
 7. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany trenerów w grupach szkoleniowych.
 8. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz lokalizacji treningów.
 9. Klub zastrzega sobie prawo do podejmowania autonomicznych decyzji w zakresie zgłaszania i uczestnictwa zespołów (roczników)w zawodach  lub innych formach współzawodnictwa sportowego.
 10. Rodzice /Opiekunowie szanują decyzje Władz Klubu, Koordynatorów a także Trenerów, jak również wspierają Klub w podjętych decyzjach.
 11. Rodzice /Opiekunowie prawni są zobowiązani do płacenia składek członkowskich przez 10 miesięcy w roku.
 12. Opiekunowie dokonują wpłaty do 10 każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez UKS MAXIMUS, poprzez aplikację mobilne Przelewy 24. Klub zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia zawodnika na trening w związku z nieopłaconymi składkami.
 13. Rodzice /Opiekunowie prawni wyrażają zgodę, aby w trakcie treningów lub meczów były wykonywane zdjęcia ich uczestnikom oraz wyrażają zgodę na rozpowszechnianie wizerunku dziecka utrwalonego na zdjęciu /zdjęciach w ramach strony internetowej, portali, serwisów oraz materiałów marketingowych związanych z działaniami UKS MAXIMUS 
 14. Rodzice /Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane przez uczestnika w wyniku nieprzestrzegania obowiązujących regulaminów obiektów treningowych.
 15. Rodzice /Opiekunowie powstrzymują się od wydawania instrukcji w trakcie zajęć i nie przejmują roli trenera.  
 16. Rodzice /Opiekunowie nie będą uczestniczyć w odprawach przed zawodami (zawodami) i rozmowach sztabu trenerskiego.
 17. W trakcie zawodów Rodzice / Opiekunowie przebywają na trybunach, zobowiązują się do niepodważania autorytetu Trenera, zarówno w obecności swoich Dzieci jak i innych rodziców.
 18. Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek informować Trenera o nieobecności swoich Dzieci na treningach i zawodach, turniejach lub zgrupowaniach.
 19. Rodzice /Opiekunowie akceptują poprzez złożenie oświadczenia zasady obowiązujące w Klubie. Zasady obowiązują przez cały okres szkolenia Zawodnika w Klubie.
 20.   W przypadku braku akceptacji powyższego regulaminu, Władze Klubu mogą wymówić /odmówić członkostwo w UKS MAXIMUS

§2 PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKA UKS MAXIMUS

 1. Godnie reprezentować barwy UKS MAXIMUS na treningu, (zawodach) jak i w życiu codziennym.
 2. Szanować kolegów z zespołu, pracowników klubu, sędziów i rywali.
 3. Dbać o porządek, po zajęciach sportowych nie zostawiać po sobie żadnych śmieci: puste butelki, puszki, odpady po owocach itp.
 4. Wykonywać polecenia trenera oraz innych pracowników UKS MAXIMUS.
 5. Wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi.
 1. Dbać o sprzęt treningowy.
 2. Czasowe zawieszenie zawodnika w prawach członkowskich nie zwalnia go z
  opłacania składki członkowskie

   §3   REZYGNACJA Z CZŁONKOSTWA

 1. rezygnacja z członkostwa w klubie musi zostać wysłana e-mail na adres zapisy.uksmaximus@gmail.com.  Rezygnację należy złożyć na 10 dni przed końcem miesiąca, aby rezygnacja obowiązywała od następnego miesiąca (czyli aby zrezygnować od czerwca, rezygnacja musi wpłynąć do klubu do 20 maja)
 2. samo zaprzestanie przychodzenia na treningi nie jest równoznaczne z rezygnacją z członkostwa, obowiązek opłacania składek mija w momencie złożenia rezygnacji
 3. aby rezygnacja została przyjęta muszą być uregulowane wszystkie zobowiązania wobec klubu, w tym płatności.

Zarząd UKS MAXIMUS

Facebook image
ładowanie facebooka