Polityka prywatności


Polityka prywatności

 1. Administratorem strony www.uksmaximus.pl, zwanej dalej „Stroną”, jest UKS MAXIMUS,
  widniejącym w ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzonych przez Prezydenta Miasta
  Krakowa numer ewidencyjny: UKS/141/2002 pod nazwą Uczniowski Klub Sportowy „MAXIMUS” ul.
  Tuchowska 113, 30-698 Kraków.
 2. Administrator strony prowadzi politykę prywatności zgodną z RODO oraz innymi odnośnymi
  przepisami prawa.
 3. Administratorem danych osobowych Klienta przekazywanych w formularzu zgłoszeniowym oraz w
  związku z wykonywaniem usług oferowanych na stronie www.uksmaximus.pl jest Uczniowski Klub
  Sportowy „MAXIMUS” ul. Tuchowska 113, 30-698 Kraków.
  Uczniowski Klub Sportowy „MAXIMUS” ul. Tuchowska 113, 30-698 Kraków, NIP: 6792737712 REGON
  356566177, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwany dalej
  również „Administratorem”. W sprawie danych osobowych można kontaktować się z
  Administratorem poprzez wiadomość e-mail na adres: zapisy.uksmaximus@gmail.com
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych Klienta jest umowa pomiędzy Klientem a
  Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji
  Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne.
 5. Dane osobowe Klienta przetwarzane są dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia
  niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, chyba że Klient dodatkowo wyrazi zgodę na
  przetwarzanie jego danych do innych celów.
 6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że
  zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 7. Wszelkie dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. w okresie wykonywania
  usług oraz przez okres roku od dnia rozwiązania Umowy.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do
  organizacji międzynarodowych.
 9. W przypadku, gdy podanie przez Klienta danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z
  Administratorem, podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy.
  Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych
  danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
 10. Klient ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
  przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Klientowi przysługuje
  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.
 12. Administrator nie będzie podejmował wobec zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji
  będących wynikiem profilowania danych osobowych.
 13. Dane udostępniane przez Klienta w serwisie są gromadzone w minimalnym zakresie wymaganym
  do świadczenia naszym klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje przede wszystkim
  możliwość kontaktu i dostosowania usług do potrzeb Klienta, a także za ich zgodą informowanie
  naszych klientów o oferowanych przez nas produktach i usługach (np. wysyłanie informacji o naszej
  firmie oraz materiałów promocyjnych) a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania jakości
  usług świadczonych na rzecz naszych Klientów. Zbieramy informacje o klientach w minimalnym
  zakresie. Wykorzystujemy adresy IP użytkowników w celach statystycznych. Informacje kontaktowe
  klientów są także wykorzystywane w celu nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne.
 14. Klient może egzekwować swoje prawa dotyczące danych osobowych zgłaszając stosowne żądania
  na adres: Uczniowski Klub Sportowy „MAXIMUS” ul. Tuchowska 113, 30-698 Kraków.
Facebook image
ładowanie facebooka